Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

21.1.2021   ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov PO za rok 2020 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania – Ing. Peter Horniaček

26.1.2021   ONLINE SEMINÁR

Ako pracovať v elektronickej schránke právnickej osoby – Ing. Erika Kusyová

28.1.2021   ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti – Ing. Marcela Prajová

2.2.2021   ONLINE SEMINÁR

Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest – JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

4.2.2021   ONLINE SEMINÁR

Evidencia obyvateľstva – JUDr. Marek Dlapa

9.2.2021   ONLINE SEMINÁR

Zmeny v Zákonníku práce – Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

24.2.2021   ONLINE SEMINÁR

Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu Zákonníka práce – Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

9.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 – Ing. Terézia Urbanová

15.3.2021 - seminár v prípade že budú uvoľnené opatrenia

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ROPO v roku 2021 – Ing. Terézia Urbanová

16.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO v roku 2021 – Ing. Terézia Urbanová

19.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Novela zákona o finančnej kontrole – Ing. Ingrid Konečná Veverková

23.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom - Ing. Iveta Ištoková

25.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Súpisné  čísla – JUDr. Marek Dlapa

13.4.2021   ONLINE SEMINÁR

Nájom poľnohospodárskej pôdy – JUDr. Tekeli Jozef, PhD.

30.4.2021   ONLINE SEMINÁR

Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácií z rozpočtu obce – Ing. Ingrid Konečná Veverková


Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

ponuka

 

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Registrácia na školenie

Aktuálne školenia:

Dátum: 21.1.2021 ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 19.1.2021 do 10.00
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2020 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania
a zmeny v ZDP od roku 2021 - Ing. Peter Horniaček

Formulár na otázky – 21.1.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 26.1.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 22.1.2021 do 10.00
Ako pracovať s elektronickou schránkou právnickej osoby - nové schránky
pre obce, mestá, školy, školské zariadenia a ostatné RO a PO - povinnosti od 1.1.2021
- Ing. Erika Kusyová

Formulár na otázky – 26.1.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 28.1.2021 ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 26.1.2021 do 10.00
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 
a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov 
zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

Formulár na otázky – 28.1.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 2.2.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 29.1.2021 do 10.00
Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest - JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Formulár na otázky – 2.2.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 4.2.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 2.2.2021 do 10.00
Výklad zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka - JUDr. Marek Dlapa

Formulár na otázky – 4.2.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 9.2.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 5.2.2021 do 10.00
Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. a jeho zmeny - účinnosť od 1.1.2021 a 1.3.2021 -
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Formulár na otázky – 9.2.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 24.2.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 22.2.2021 do 10.00
Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu
Zákonníka práce - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Formulár na otázky – 24.2.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 9.3.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 5.3.2021 do 10.00
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021. 
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 - Ing. Terézia Urbanová

Formulár na otázky – 9.3.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 16.3.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 12.3.2021 do 10.00
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie 
zriadené obcou a VÚC v roku 2021. 
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 - Ing. Terézia Urbanová

Formulár na otázky – 16.3.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 19.3.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 17.3.2021 do 10.00
Novela zákona o finančnej kontrole - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Formulár na otázky – 19.3.2021

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie Open Document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 30.4.2021 - ONLINE SEMINÁR - POZOR UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 28.4.2021 do 10.00
Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácií z rozpočtu obce - Ing. Ingrid Konečná
Veverková

pozvánka na školenie

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Na účet číslo: SK53 5600 0000 0092 1959 8001
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Prosím opíšte zobrazený kód.
Predchádzajúca: Akreditované kurzy  Ďalšia: 3dňové školenie