Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

04.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 - Ing. Mária Kasmanová

06.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Kyberšikana na školách  - Osobný údaj SK

11.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. - Ing. Iveta Ištóková

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora  - Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh - Mgr. Ladislav Briestenský

20.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta - Výklad cca. 2 hod. + otázky/odpovede - RNDr. Jana Motyčková

25.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Organizačný poriadok školy so zapracovanými novými vyhláškami v školstve - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

08.11.2022     ONLINE SEMINÁR

Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

25.11.2022 ONLINE SEMINÁR

Účtovná zavierka v neziskových organzáciách k 31.12.2022 – Ing Jana Vršková

24.1.2023     ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

26.1.2023 ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce.

Vypĺňanie daňového priznania. - Ing Peter Horniaček

2.2.2023     ONLINE SEMINÁR

Zákon o obecnom zriadení - Mgr. Ladislav Briestenský

14.2.2023 Postupy účtovania pre obce/VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023. – Ing. Ladislav Zakhar

25.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Obecné zastupiteľstvá a riešenie konfliktných situácií na nich - Mgr. Ladislav Briestenský

 

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

27.10.2022

Dlhodobý majetok a drobný majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 – Ing. Terézia Urbanová

15.11.2022

Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 - Ing. Pavol Kukučka

21.11.2022

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 – Ing. Terézia Urbanová

5.12.2022

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 – Ing. Terézia Urbanová

 

 

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

Adresa: M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica

Tel.: Vrbová: 0917 / 527 484; Mgr. Kráľová: 0905 / 809 236, Poláková: 0918 / 637 391
E-mail: vrbova@rvcsenica.sk; kralova@rvcsenica.sk; kancelariarvc@gmail.com
Web: www.rvc-senica.sk

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 9219598001/5600
IBAN SK53 5600 0000 0092 1959 8001

Riaditeľ: Ing. Martin Urban

Nájdete nás tu:
Zmena priestorov:
Robotnícka 107/20, 905 01  Senica


Zobraziť RVC Senica na väčšej mape

Predchádzajúca: Fotogaléria