Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

24.1.2020 - Novela zákona o sociálnych službách - PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

31.1.2020 - Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2020 - Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., Mgr. Karol Meliška

7.2.2020 - Účtovníctvo obcí a RO/PO v roku 2020. Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 - Ing. Ladislav Zakhar

14.2.2020 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcu - Ing. Mária Kasmanová

25.2.2020 - Mzdová účtovníčka - zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020 - Ing. Pavol Kukučka

2.3.2020 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020 -  Ing. Terézia Urbanová

13.3.2020 - Egovernment v praxi - Ing. Erika Kusyová

20.3.2020 - Prvé praktické skúsenosti samospráv s novou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) - Mgr. Vladimír Pirošík

27.3.2020 - Webové sídlo inštitúcie verejnej správy - Ing. Erika Kusyová

3.4.2020 - Novela daňového poriadku - Ing. Adela Gašparovičová

24.4.2020 - Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

19.6.2020 - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

23.-25.9.2020 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obci a RO v roku 2020 - Ing. Terézia Urbanová

 

Urbanová


Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing.Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing.Terézia Urbanová

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie