Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

13.2.2018 - Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

21.2.2018 - Konzultačný seminár k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a miestnom poplatku za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

1.3.2018 - Prevratné zmeny a nové pravidlá na ochranu osobných údajov. Čo prinesie GDPR? - Mgr. Vladimír Pirošík, advokát

9.3.2018 - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Súhrnná účtovná závierka. - Ing. Miriam Majorová

12.3.2018 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2018 - Ing. Terézia Urbanová

23.3.2018 - Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2018 - Ing. Jana Sládečková

11.4.2018 - Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie (obec, mesto, škola, škôlka) - Ing. Erika Kusyová

17.5.2018 - Prevratná novela Infozákona účinná od 1.9.2018 - Mgr. Vladimír Pirošík, advokát

27.-29.6.2018 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obcí v roku 2018 - Ing. Terézia Urbanová

19.-21.9.2018 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obcí a RO v roku 2018 - Ing. Terézia Urbanová

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

ponukaGDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing.Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing.Terézia Urbanová

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie