Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

21.9.2020 - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve – Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová  POZOR ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA !!!

30.9.2020 - Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2020 - Ing. Pavol Kukučka   POZOR ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA !!!

2.10.2020 - Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv a škôl – Mgr. Vladimír Pirošík

21.10.2020 - Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a DSO. Miestny poplatok za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

14.12.2020 - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020 - Ing. Terézia Urbanová

17.12.2020 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 - Ing. Terézia Urbanová

23.-25.9.2020 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obci a RO v roku 2020 - Ing. Terézia Urbanová

13.1.2021 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

 

Urbanová


Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

ponuka

 

Diár samosprávy 2021

ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Akreditované kurzy

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1

Názov kurzu: Podvojné účtovníctvo pre obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie – 40 hod.

Predchádzajúca: Úvod  Ďalšia: Registrácia na školenie