Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

14.10.2019 - Kompetencie a vzťah zriaďovateľ - škola - riaditeľ školy - v pracovno - právnej oblasti - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

21.10.2019 - Mzdová účtovníčka v roku 2019 - Ing. Pavol Kukučka

8.11.2019 - Účtovná závierka v neziskovej organizácii za rok 2019 - Ing. Jana Vršková

11.11.2019 - Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

13.11.2019 - Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny od 1.1.2020 - Ing. Peter Gallovič

29.11.2019 - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2019 - Ing. Terézia Urbanová

17.12.2019 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 - Ing. Terézia Urbanová

13.1.2020 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

15.1.2020 - Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania - Ing. Peter Horniaček

24.1.2020 - Novela zákona o sociálnych službách - PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

7.2.2020 - Účtovníctvo obcí a RO/PO v roku 2020. Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 - Ing. Ladislav Zakhar

14.2.2020 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcu - Ing. Mária Kasmanová

Urbanová


Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Fotogaléria

Predchádzajúca: Objednávka publikácii  Ďalšia: Kontakt