Aktuality

<< <  Stránka 2 z 2


Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.
ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov
ponuka

 

Metodický deň učiteľa
ponuka

 

Rozpočtové pravidlá
ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie
ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final
ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy
ponuka

 

Reklamné stavby
ponukaNakladanie s majetkom obce
ponuka

 

GDPR AKADÉMIA
ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku
ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017
ponuka

 

Susedské spory v obci
ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách
ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve
ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka


Zákon o odpadoch - praktický komentár
ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie
ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár
ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016
ponuka


Zákon o priestupkoch
ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach
ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Akreditované kurzy

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1

Názov kurzu: Podvojné účtovníctvo pre obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie – 40 hod.

Predchádzajúca: Úvod  Ďalšia: Registrácia na školenie