Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

13.3.2024     ONLINE SEMINÁR

Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

26.3.2024     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj

Ing. Iveta Ištoková

27.3.2024 ONLINE SEMINÁR

Praktický príklad odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023

Ing. Terézia Urbanová

4.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024

Ing. Mária Kasmanová

9.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Katastrálny zákon v praxi (názov sa možno upravý)

JUDr. Odeta Poldaufová

11.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente

Ing. Erika Kusyová

16.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Správne poplatky a iné príjmy obce

Ing. Oxana Hospodárová

18.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

JUDr. Marek Dlapa

23.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - novela účinná od 1.1.2024

Ing. Miriam Majorová, PhD.

26.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva

Ing. Jana Sládečková, PhD.

7.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Základy kybernetickej bezpečnosti pre samosprávy

Mgr. Ladislav Šnapko,  Ing. Tomáš Hettych

14.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Majetok obcí - prvé praktické skúsenosti po novela zákona

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

21.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev - problémy a chyby pri rokovaní, zápisnice z rokovania, rokovací poriadok, individuálne povinnosti a oprávnenia poslancov

Mgr. Vladimír Pirošík

31.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl

JUDr. Mariann Hoffmann, PhD.

4.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Ing. Miriam Majorová PhD.

6.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou

JUDr. Helena Spišiaková

11.6.2024     ONLINE SEMINÁR

STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY
podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ing. Anna Gaálová

13.6.2024     ONLINE SEMINÁR

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)

JUDr. Marek Dlapa


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

14.3.2024

NOVÉ Finančné výkazy od 1.1.2024 v obciach, RO a PO zriadených obcou – Ing. Mária Kasmanová

18.3.2024

Mzdová účtovníčka v I.Q roku 2024 - Ing. Pavol Kukučka

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Kontakt

Pripravujeme nasledovné školenia a semináre


WEBINÁRE:

13.3.2024     ONLINE SEMINÁR

Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

26.3.2024     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj

Ing. Iveta Ištoková

27.3.2024 ONLINE SEMINÁR

Praktický príklad odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023

Ing. Terézia Urbanová

4.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024

Ing. Mária Kasmanová

9.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Katastrálny zákon v praxi (názov sa možno upravý)

JUDr. Odeta Poldaufová

11.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente

Ing. Erika Kusyová

16.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Správne poplatky a iné príjmy obce

Ing. Oxana Hospodárová

18.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

JUDr. Marek Dlapa

23.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - novela účinná od 1.1.2024

Ing. Miriam Majorová, PhD.

26.4.2024     ONLINE SEMINÁR

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva

Ing. Jana Sládečková, PhD.

7.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Základy kybernetickej bezpečnosti pre samosprávy

Mgr. Ladislav Šnapko,  Ing. Tomáš Hettych

14.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Majetok obcí - prvé praktické skúsenosti po novela zákona

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

21.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev - problémy a chyby pri rokovaní, zápisnice z rokovania, rokovací poriadok, individuálne povinnosti a oprávnenia poslancov

Mgr. Vladimír Pirošík

31.5.2024     ONLINE SEMINÁR

Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl

JUDr. Mariann Hoffmann, PhD.

4.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Ing. Miriam Majorová PhD.

6.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou

JUDr. Helena Spišiaková

11.6.2024     ONLINE SEMINÁR

STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY
podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ing. Anna Gaálová

13.6.2024     ONLINE SEMINÁR

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)

JUDr. Marek Dlapa

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

14.3.2024

NOVÉ Finančné výkazy od 1.1.2024 v obciach, RO a PO zriadených obcou – Ing. Mária Kasmanová

18.3.2024

Mzdová účtovníčka v I.Q roku 2024 - Ing. Pavol Kukučka

 

 

Predchádzajúca: Fotogaléria