Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

25.1.2022     ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania a zmeny v ZDP od roku 2022. – Ing. Peter Horniaček

27.1.2022 ONLINE SEMINÁR

Elektronická schránka v roku 2022 - povinnosti obcí, miest, škôl, školských zariadení, ostatných RO, PO. – Ing. Erika Kusyová

1.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

3.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Hlavný kontrolór - Ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská – Ing. Ingrid Konečná Veverková

8.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Daňový poriadok  – Ing. Adela Gašparovičová

10.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy – JUDr. Jakub Pavčík

14.2.2022 ONLINE SEMINÁR

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv – Mgr. Vladimír Pirošík

18.2.2022 ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021. Výročná správa k 31.12.2021. – Ing. Terézia Urbanová

22.2.2022 ONLINE SEMINÁR

Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Erika Kusyová

25.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona o finančnej kontrole – Ing. Ingrid Konečná Veverková

15.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  – Ing. Iveta Ištóková

17.3.2022 ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách

zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021. – Ing. Terézia Urbanová

22.3.2022   ONLINE SEMINÁR

Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti – Ing. Terézia Urbanová

23.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Riadenie materskej školy - nové požiadavky – PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

25.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Reklamné stavby po novele stavebného zákona – JUDr. Helena Spišiaková

29.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

31.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO – JUDr. Katarína Mrázová

5.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovanie a aplikácia v praxi po NOVELE zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Mária Kasmanová

7.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Čierne stavby v obci – JUDr. Helena Spišiaková

8.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Finančné vzťahy „OBEC - ŠKOLA“ po novelách školských zákonov – Ing. Ingrid Konečná Veverková

12.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou – Ing. Mária Kasmanová

21.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k SUSEDSKÝM SPOROM – JUDr. Helena Spišiaková

26.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Odpadové hospodárstvo, vodný zákon a ovzdušie - Ing. Mária Hrmová

28.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách ..... – JUDr. Marek Dlapa

3.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Fondové hospodárenie obce – Ing. Ingrid Konečná Veverková

10.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Pohľadávky a záväzky podľa Postupov účtovania. Zúčtovacie vzťahy. – Ing. Terézia Urbanová

17.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Skladanie účtov pred voľbami – Mgr. Ladislav Briestenský

24.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k Občianskoprávnym námietkam v stavebnom konaní – JUDr. Helena Spišiaková

31.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči komunálnym politikom“ – JUDr. Eva Kišidajová (doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.)

7.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Volebný zákon  – Mgr. Ladislav Briestenský

10.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie  – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

14.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 – Ing. Terézia Urbanová

23.6.2022  alebo 29.9.2022  ONLINE SEMINÁR

Novela infozákona – Mgr. Vladimír Pirošík

20.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Delimitácia funkcie starostu – Mgr. Ladislav Briestenský

27.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva – Ing. Terézia Urbanová

4.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. – Ing. Mária Kasmanová

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. – Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zastupiteľstvo – Mgr. Ladislav Briestenský

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Pripravujeme nasledovné školenia a semináre


25.1.2022     ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania a zmeny v ZDP od roku 2022. – Ing. Peter Horniaček

27.1.2022 ONLINE SEMINÁR

Elektronická schránka v roku 2022 - povinnosti obcí, miest, škôl, školských zariadení, ostatných RO, PO. – Ing. Erika Kusyová

1.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

3.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Hlavný kontrolór - Ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská – Ing. Ingrid Konečná Veverková

8.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Daňový poriadok  – Ing. Adela Gašparovičová

10.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy – JUDr. Jakub Pavčík

14.2.2022 ONLINE SEMINÁR

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv – Mgr. Vladimír Pirošík

18.2.2022 ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021. Výročná správa k 31.12.2021. – Ing. Terézia Urbanová

22.2.2022 ONLINE SEMINÁR

Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Erika Kusyová

25.2.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona o finančnej kontrole – Ing. Ingrid Konečná Veverková

15.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  – Ing. Iveta Ištóková

17.3.2022 ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách

zriadených obcou a VÚC v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021. – Ing. Terézia Urbanová

22.3.2022   ONLINE SEMINÁR

Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti – Ing. Terézia Urbanová

23.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Riadenie materskej školy - nové požiadavky – PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

25.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Reklamné stavby po novele stavebného zákona – JUDr. Helena Spišiaková

29.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

31.3.2022     ONLINE SEMINÁR

Novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO – JUDr. Katarína Mrázová

5.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovanie a aplikácia v praxi po NOVELE zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Mária Kasmanová

7.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Čierne stavby v obci – JUDr. Helena Spišiaková

8.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Finančné vzťahy „OBEC - ŠKOLA“ po novelách školských zákonov – Ing. Ingrid Konečná Veverková

12.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou – Ing. Mária Kasmanová

21.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k SUSEDSKÝM SPOROM – JUDr. Helena Spišiaková

26.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Odpadové hospodárstvo, vodný zákon a ovzdušie - Ing. Mária Hrmová

28.4.2022     ONLINE SEMINÁR

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách ..... – JUDr. Marek Dlapa

3.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Fondové hospodárenie obce – Ing. Ingrid Konečná Veverková

10.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Pohľadávky a záväzky podľa Postupov účtovania. Zúčtovacie vzťahy. – Ing. Terézia Urbanová

17.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Skladanie účtov pred voľbami – Mgr. Ladislav Briestenský

24.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k Občianskoprávnym námietkam v stavebnom konaní – JUDr. Helena Spišiaková

31.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči komunálnym politikom“ – JUDr. Eva Kišidajová (doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.)

7.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Volebný zákon  – Mgr. Ladislav Briestenský

10.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie  – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

14.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 – Ing. Terézia Urbanová

23.6.2022  alebo 29.9.2022  ONLINE SEMINÁR

Novela infozákona – Mgr. Vladimír Pirošík

20.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Delimitácia funkcie starostu – Mgr. Ladislav Briestenský

27.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva – Ing. Terézia Urbanová

4.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. – Ing. Mária Kasmanová

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. – Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zastupiteľstvo – Mgr. Ladislav Briestenský