Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

17.5.2019 - Nakladanie s majetkom obce - Mgr. Ladislav Briestenský

24.5.2019 - Daňový poriadok. Exekučné konanie - Ing. Eva Ivaničová, Ing. Daniela Szendreiová

7.6.2019 - Správa registratúry v samospráve a na školách (povinnosť do 30.6.2019) - PhDr. Verona Nováková

11.6.2019 - Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve - Mgr. Ladislav Briestenský

17.6.2019 - Nový zákon o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

26.6.2019 - Sociálny fond - Ing. Mária Kasmanová

27.6.2019 - Prvé praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) - Mgr. Vladimír Pirošík, advokát

16.9.2019 - pre školy - Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

17.9.2019 - pre obce - Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov - Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

20.9.2019 - Konzultačný seminár k zákonu č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v z.n.p. a k zákonu č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p. - Ing. Iveta Ištoková

24.9.2019 - Verejná obchodná súťaž pri nakladaní s majetkom obce - Mgr. Ladislav Briestenský

25.-27.9.2019 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obcí a RO v roku 2019 - Ing. Terézia

2.10.2019 - Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

Urbanová


Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Poznámky k 31.12.2018 ako súčasť ÚZ 2018