Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

31.1.2023     ONLINE SEMINÁR

Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

- Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

2.2.2023     ONLINE SEMINÁR

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev - Mgr. Ladislav Briestenský

3.2.2023     ONLINE SEMINÁR

HLAVNÝ KONTROLÓR - povinnosti HK v 1.polroku 2023 -  Ing. Ingrid Konečná Veverková

7.2.2023     ONLINE SEMINÁR

Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1. januára 2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v aktuálnej praxi samosprávy  -  Mgr. Vladimír Pirošík

10.2.2023     ONLINE SEMINÁR

2 dňový KURZ Základy verejného obstarávania I. časť (10.02.2023) II. časť (17.2.2023) - JUDr. Katarína Mrázová

14.2.2023 ONLINE SEMINÁR

Postupy účtovania pre obce/VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023. - Ing. Ladislav Zakhar

16.2.2023 ONLINE SEMINÁR

Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) - Ing. Erika Kusyová

7.3.2023       ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

14.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

21.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - Ing. Iveta Ištoková

24.3.2023     ONLINE SEMINÁR

„Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva“ - Ing Jana Vršková

30.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci + informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy - JUDr. Helena Spišiaková

13.4.2023 ONLINE SEMINÁR

Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente - Ing. Erika Kusyová

18.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv - Mgr. Vladimír Pirošík

20.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Sociálna oblasť a samospráva - PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

25.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Štatút a organizačný poriadok obce - Mgr. Ladislav Briestenský

27.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2022 - Ing. Miriam Majorová, PhD.

4.5.2023     ONLINE SEMINÁR

Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie - PhDr. Verona Nováková, PhD.

13.6.2023     ONLINE SEMINÁR

Správny poriadok pre obce (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) - 2-dňový seminár. I. časť (13.06.2023) II. časť (20.6.2023) - JUDr. Helena Spišiaková

 

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

7.2.2023

Nové Postupy účtovania pre obce a ich ROPO od 1.1.2023 – Ing. Ladislav Zakhar

17.2.2023

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023. Zmeny Postupov účtovania v roku 2023.  – Ing. Terézia Urbanová

3.3.2023

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Zmeny Postupov účtovania v roku 2023.  – Ing. Terézia Urbanová

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

3dňové školenie

Ponuka publikáciíÚčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV.
ponuka

 

Publikácie AVS a Wolters Kluver