Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

21.10.2020 - Online seminár - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 - Ing. Terézia Urbanová

22.10.2020 - Online seminár - Vytvárania rozhodnutí elektronicky - Ing. Erika Kusyová

23.10.2020 - Video seminár - Aktuálne otázky financovania škôl a školských zariadení - zmeny VZN - Ing. Ingrid Konečná Veverková

5.11.2020 - Online seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu, cestovných náhrad v obciach, RO a PO zriadených obcou - Ing. Mária Kasmanová

12.11.2020 - Online seminár - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020 - Ing. Terézia Urbanová

24.11.2020 - Online seminár - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 - Ing. Terézia Urbanová

26.11.2020 - Daňové exekučné konanie - JUDr. Ingrid Ney, PhD.

8.12.2020 - Online seminár - Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 - Ing. Pavol Kukučka

13.1.2021 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo záviskej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová


Urbanová


Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

ponuka

 

Diár samosprávy 2021

ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Akreditované kurzy

Ponuka publikáciíÚčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

ponuka

 

Diár samosprávy 2021

ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


 

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponuka


Nakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponuka


Balíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

Susedské spory v obci

ponuka

 

Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka

 

Záverečný účet obce a VUC

ponuka


Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka

 

Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka

 

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka
Predchádzajúca: Úvod  Ďalšia: Registrácia na školenie